top of page
Image by Blake Richard Verdoorn

          Mediacje

Mediacje: Image

Mediacje to sposób doprowadzenia do rozwiązania konfliktu lub sporu, który satysfakcjonuje obie zwaśnione strony szukające świadomego porozumienia przy udziale mediatora - osoby niezależnej w konflikcie, łagodzącej powstające napięcia oraz pomagającej w wypracowaniu kompromisu.

Mediacje stosuje się w celu:

rozwiązywania problemów rodzinnych związanych z:

- podziałem obowiązków

- gospodarowaniem pieniędzmi

- konfliktami spadkowymi

- wychowaniem dzieci

- opieką nad starszymi członkami rodziny

- sposobem spędzania wolnego czasu

naprawiania relacji rodzinnych przy jednoczesnej próbie rozwiązania sporu.

rozwiązywania problemów w rodzinach adopcyjnych i rodzinach zastępczych:

- między rodzeństwem

- między rodzicami, a dziećmi

- w relacjach z biologiczną rodziną dziecka

rozwiązywania problemów międzypokoleniowych:

- między teściowymi, a synową lub zięciem

- między rodzicami i dziećmi

- między dziadkami i wnukami

rozwiązywania problemów małżeństw i par żyjących w powtórnych związkach

osiągania porozumienia w sprawach wspólnych przy planach separacji:

- opieka nad dzieckiem

- alimenty

- decyzja o wyborze przedszkola lub szkoły

- decyzja na temat spraw mieszkaniowych

- decyzja na temat finansów

Metoda mediacji kieruje się pięcioma podstawowymi zasadami:

1. Akceptowalność

zarówno mediator jak i zasady mediacji muszą być zaakceptowane przez obydwie Strony. Również proces uzgadniania na drodze mediacji, a także wypracowane rozwiązanie muszą być w pełni zaakceptowane przez obydwie Strony.

2. Bezstronność

mediator nie staje po żadnej ze Stron konfliktu. Nie ocenia i nie określa winnych, natomiast stara się by każdy uczestnik mediacji miał tyle samo przestrzeni na określenie swych interesów, uczuć i potrzeb.

3. Dobrowolność

udział w mediacji jest dobrowolny, co oznacza, że każdy uczestnik mediacji ma prawo do decyzji, czy chce wziąć udział w mediacji oraz na którym etapie postępowania chce zakończyć proces mediacji.

4. Neutralność

mediator nie przekonuje żadnej ze Stron, które rozwiązanie jest najlepsze, nie sugeruje rozwiązań, lecz akceptuje każde rozwiązanie, które jest satysfakcjonujące dla obu Stron.

5. Poufność

wszystkie informacje powiedziane podczas sesji mediacyjnej, jak i podjęcie mediacji, jej przebieg i efekty są obięte tajemnicą. Mediator nie może zostać powołany na świadka w sprawie, której dotyczy mediacja, co daje Stronom poczucie bezpieczeństwa.

Mediacje są skierowane do:

małżeństw

rodziny

pracowników i pracodawców

nauczycieli i rodziców oraz wszystkich, którzy konflikt lub spór chcą rozwiązać ugodowo i pozasądowo.

Mediacje: Text
bottom of page